26 februari 2012

Predikan: 1 söndagen i fastan (MF)

Martin Fagerudd:
26.2.2012
Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10
St Martins kapell kl. 12
(Vanda)

Jesus vinner den första ronden
För länge sedan frågade en somalisk vän till mig: Vad är det för ett tecken som man ser alla ställen? Jag frågade honom min tur: Vilket tecken menar du? Jag tänkte att det säkert något affärsmärke, som är bara bekant för oss här i Finland. Jag bad honom beskriva det, men han kunde inte riktigt, så jag bad honom rita det istället.
Ni kanske inte blir förvånade över att det var ett kors han ritade. Jag berättade för honom vad det betyder och att det är den viktigaste symbolen för oss kristna. Jag tänkte efteråt att det är det vanliga och bekanta man blir blind för, för jag tycker mig inte se det alla ställen. Dessutom slog mig tanken, att korset kan kännas så abstrakt, att någon inte kan beskriva det.
Korset är inte alls abstrakt för oss, eftersom det berättar om Jesu väg till uppståndelse, som gick genom lidande och död. Jesus gick den vägen för att lidandet så ofta är människans lott och del och döden är alltid. För den kristne är symbolen för att hålla ut i prövningen just korset, som Jesus säger att människan måste ta det för att följa honom.
Matteus och Lukas evangelium berättar att Jesu prövning sker efter den 40 dagar långa fasta i öknen. Bibeln berättar om flere fastor, t.ex. om Mose fasta 40 dagar i öknen och om Elias fasta. Fastan har tre olika syften: Människan ångrar sina synder och sitt beroende av denna världen. Det gjorde staden Nineve efter att ha hört profetens Jonas botpredikan. Stadens invånare uttryckte sin ånger och sitt bot med att klä sig i säck och aska för att finna nåd. Fastan har också syftet att människan söker sig på nytt till Gud och prövar sin delaktighet i Kristi lidande och död. I våra dagar har man betonat ytterligare en dimension i den s.k. ekofastan, att vi prövar hur vi med vår livsstil belastar naturen och miljön. Människan visar sin medvetenhet om sin delaktighet i det som sker i miljön.
Markus evangelium berättar inte att Jesus fastade, utan att han lever bland de vilda djuren och betjänas av änglarna. Det här påminner om vad profeten Jesaja berättar om hurudant Messias rike är och vad herdepsalmen (Psaltarpsalm 23) säger "Du dukar ett bord för mig framför mina fiender." Vi upptäcker här, att Markus evangelium beskriver hur Jesus inrättat sitt rike under 40 dagar i öknen, som var djävulens mark. Med det vill Jesus säga: Det här är Guds mark; jorden är Herrens, eftersom den är är hans fotapall.
Gud leder genom Anden Jesus ut i öknen för att kämpa där frestaren finns. Vi vet att prövningen och kampen sker i två ronder. Den första ronden äger rum i öknen, som Matteus och Lukas berättar att sker efter Jesu 40 dagars fasta. Markus berättar att Jesus prövades under 40 dagar.
Bägge sätten att prövas är i högsta grad påfrestande; det är tungt att hålla ut i en 40 dagars prövning, att utsätta kropp, själ och ande för frestarens angrepp, när han försöka hitta den svaga punkten hos Jesus. Det är också anstängande att inte lätt och bekvämt ge upp p.g.a. utmattning efter en 40 dagars fasta.
Vi känner alla till att Matteus och Lukas berättar om prövningsdialogen mellan Jesus och frestaren. Vi kanske inte alltid kommer att tänka på att en dialog sker mellan två som representerar motsatta åsikter. Målet för en sådan är osäker eftersom det inte finns något gemensamt mål, bara olika åsikter. Motsatsen till en dialog är ett samtal, genom vilket man talar sig samman med endräkten som mål, eftersom man vill vara överens. Med frestaren som motståndare i dialogen måste man vara medveten om målet för honom. Ordet för frestaren har sitt ursprung i grekiskans verb som betyder att splittra.
I prövningsdialogen kan vi höra de motsatta åsikterna. Frestarens syfte med att pröva är att Jesus skall överge sin kallelse som människa, den som Adam missade. Jesu syfte med dialogen är att visa att han håller sig till sin kallelse som människa. Jesus frestas på tre punkter: att inte lita på Gud och hans ord, att sätta Gud på prov och att vilja vara mer än han är, en människa. När han tar den yttersta konsekvensen av sin grundtillit till Gud, så dör han.
De tre första evangelisterna visar att fastän Jesus var utmattad och utmärglad av sin 40 dagars fasta och prövning, så vinner Jesus den första ronden. Den första ronden sker endast på ordens nivå. Jesus vet att man inte bevisar något med ord. I den andra och avgörande ronden visar alla evangelister att Jesu ord och gärningar är ett på samma sätt som Guds ord och hans gärninar är ett. Jesus säger i prövningsdialogen att han tar sin kallelse som människa på allvar och att han inte vill vara något mer än det han är. Jesus lät sig frestas varken i ord eller handling. Han lider och dör och tar på sig straffet.
Att vara människa är en uppgift på samma gång som det är en gåva. Gud tar ju hand om allt skapat och överger ingen. Det visar Jesus i sin undervisning, gärningar och ytterst med sin död, att Gud är först och är störst, och att så skall det också vara bland människor.

Inga kommentarer: