03 juni 2012

Predikan: Treenighetssöndagen (MF)

Martin Fagerudd:
Helsinge kyrka St Lars
3.6.2012 kl. 10.00

Den dolde men ändå uppenbare Guden
Jag vet inte om jag tidigare upplevt så starkt att Gud är mera dold än någonsin i många människors liv. Det beror inte så mycket på Gud som det beror på människorna.
Det är klart att om Gud vill dölja sig förmår ingen människa göra honom uppenbar. Vill Gud vara uppenbar kan ingen människa hindra honom det heller. Han låter sig inte betraktas objektivt från sidan. Hans oändliga väsen kan fångas varken i definitioner, tankar eller ord.
Det finns en bok i NT som faktiskt försöker förklara på vilket sätt Gud är både dold och uppenbar och att han tar kontakt med människan. Det gör Apg genom att berätta om Gud på två sätt i berättelse och i tal. I sina predikningar förkunnar apostlarna att det är Gud, som är bakom händelserna. Det är de enda gångerna Gud nämns direkt. Predikan är viktig, eftersom de är de enda som kan förklara Gud ingripande. Gud förvandlar sig aldrig till en okänd person som blandar sig i människans saker. Det är anmärkningsvärt att det är bara apostlarna som säger att det är Gud som skapar och styr händelserna. Förklaringen till att Gud ingriper, sker bara i samband med att Petrus och Paulus predikan om att Gud uppväckte Kristus från de döda.
Hur ingriper Gud i människors liv? Först måste man fråga: Vad är det Gud vill? I Apg är det Jesus som säger att det när han beskriver Guds plan; Gud ingriper för att ta bort alla hinder för att planen, att sända Ordet ut i världen, skall fullbordas. Ordet som han sänder är budskapet om Jesus.
Hur möts nu Gud och människan? Vi kan betrakta ett möte som är arrangerat av Gud. När  Filippos och en etiopier möts, sker det genom två initiativ av Gud. Först uppmanar en ängel Filippos att ta vägen från Jerusalem till Gaza. Sedan säger Anden åt Filippos att "gå fram till vagnen och håll dig intill den". Guds goda ledning och hjälp är inte främmande för någon som tror.
Filippos märker att etiopiern läser ur profeten Jesaja. Etiopiern är förbryllad av profetens ord om Herrens lidande tjänare och ber om vägledning av Filippos, som förklarar skriftstället och  sean med hjälp av det förkunnar budskapet om Jesus. Undervisningen och förkunnelsen leder till att etipiern döps.
Vad innebär det här ingripande. En etiopier, som är eunuck, kan inte enligt GT tillhöra den Israeliska gudstjänstförsamlingen. Men Filippos välkomnar honom att förstå Bibeln genom sin undervisning. Det leder till att Filippos förkunnar Jesus för honom. Det leder till att han genom dopet får ansluta sig till Guds folk.
Visst handlar det här, att etiopiern döps och får delaktighet i Guds folk, om att bryta mot Guds lag. Men Gud bekräftar att det inte beror på att de kristna är oförskämda och laglösa, utan att det är hans eget verk.
Att Filippos är ensam hos etiopiern, har skett på Andens befallning, men samtidigt kan han vittna, och det sker på hans eget initiativ. Hans förkunnelse grundar sig på den text som lästs. För det han förkunnar kan han inte åberopa någon annan auktoriteten är sin egen. Det han säger måste han själv stå för, för att Gud dikterar inte sitt budskap åt sina budbärare Det är ändå bara Filippos som kan förklara Bibeln för etipiern och att Guds nu ingripit i hans liv. Guds goda ledning och hjälp är inte främmande för någon som tror.
Det här betyder inte att Guds budbärare skulle undgå misslyckanden, prövningar och motgångar, därför att budbärarnas väg överskuggas av korset. Alla människor kan ändå vara säkra på Guds goda ledning och hjälp, därför att vi känner kärlek till människan och till skapelsen.
Det oaktat förorsakar budskapet hos människorna tudelade reaktioner, både i Apg och  här i det verkliga och konkreta livet. Det finns sådana som tar emot budskapet och sådana som avvisar det, men frälsningen erbjuds åt alla.
När Petrus och Paulus talar till människorna att omvända sig så uppmanar de dem att omvända sig från sitt "misstag" eller sin ”okunnighet”. Vilket är nu människornas misstag eller okunnighet?
Apg uppdelar folken på GT:ligt vis i Guds folk och andra folk. När det gäller Guds folk eller judarna så misstog de sig på Jesus. De visste inte att han är Guds Messias. När det gäller grekerna, som representerar alla andra folk i Apg, så vet vi att grekerna hade många gudar. Det var resultatet av många krig genom vilka kung Agamemnon förenade alla grekiska folk till ett. Som realpolitiker måste han också acceptera folkens olika gudar i det grekiska pantheon, för husfridens skull. Därför liknar gudarnas liv ett slags antikt ”de vackar och de djärva”. Gudarna blev också föremål för mycket spott och spe hos de grekiska filosoferna.
Men det här betyder att också grekerna misstagit sig på Gud. Eftersom också grekerna misstagit sig, så har alla människor misstagit sig på Gud. Därför uppmanar Petrus och Paulus människorna att omvända sig, inte till Kristus, utan till Gud.
Oberoende hur människorna tar emot budskapet går Guds plan framåt. Han kan inte sakta av farten nu, tiden är så kort, för att människans okunskap eller misstag inte mera gäller som ursäkt. När Petrus och Paulus uppmanar människorna till omvändelse från sitt misstag gällande Gud, så motiverar de dem, inte genom att skrämma, genom att väcka skam- eller skuldkänslor, utan genom att berätta att Gud har uppenbarat sin nåd genom att sända sin Son, som han uppväckte från de döda.

Inga kommentarer: