16 oktober 2016

PREDIKAN: REFORMATIONSDAGEN (MF)

Martin Fagerudd
Tron tänder en eld
16.9.2016 kl.10
S:t Lars stora kapell
Evangelium: Matt. 5:13 - 16
Martin Luthers teser tände en eld för 500 år sedan. Vi firar minnet av den händelsen. Men reformationen rötter är djupare än i 1500- talets teologiska tänkande.
Livet i Europa i början av 1500-talet var fyllt av spänningar. Det berodde på den ekonomiska utvecklingen, böndernas hade det dåligt, det fanns politiska maktfrågor och så strävade kyrkan efter inre förnyelse. Det här är faktorer som också präglar vår tid.
Men det finns egentligen ingen motsvarighet i vår tid till Martin Luthers teser. Det vad han krävde var ett rättvist samhälle, vilket vi visserligen hela tiden strävar efter. Martin Luther betonade fyra centrala saker.
Det första och viktigaste är, att människan blir frälst endast genom tron, endast genom nåden för Jesu Kristi skull. Det centrala i tron handlar om nåden.
Dessutom betonade Luther kärleken till nästan med hjälp av den gyllene regeln som Jesus gav. Människan skall tänka vad hon skulle önska sig själv om hon var i samma situation som sin nästa. Människan är kallad till att leva barmhärtigt mot sin medmänniska.
Ytterligare menade Luther att kristendomens budskap skall göras tillgängligt för alla människor på alla språk. Bibeln skall översättas till folkspråket.
Gudstjänsterna skall hållas på folkets eget språk. Martin Luther stödde människors deltagande i gudstjänsterna. Han själv hjälpte människorna att delta i gudstjänsterna genom psalmsången och genom att dela ut både brödet och vinet i nattvardsfirandet. Det vanliga folket hade bara fått brödet. Man märker att Martin Luther var mycket före sin tid. Det har tagit ganska lång tid för människor att delta i olika upppgifter i gudstjänsten, som t.ex. som textläsare, nattvardsassistenter och kyrkvärdar.
Idag när vi firar högmässa så uppfyller vi reformationens mål. Vi firar högmässan på svenska. Vi lyssnar till bibelläsningarna på svenska, vi ber och sjunger psalmerna på svenska. Eftersom det är församlingens språk. Och när vi fått höra påvårtmodersmål förlåtelsens ord och deltagit i nattvarden så tror och vet vi att vi är Guds barn. Det ärigen helt och hållet i Guds hand eftersom han är vår domare men också vår frälsare.
Det är bra att tänka på trons grund, vilket är temat idag. Fastän det finns så många kyrkosamfund och det blir fler, så känner vi till kärnan och grunden för vår tro mycket väl. Det gör vi när vi bekänner idag vår tro på Fadern och Sonen och den heliga Anden.
Vad vet vi om Fadern, Sonen och den heliga Anden? Ifall vi frågar först, vad vi vet om Gud så kan jag räkna upp några centrala saker som vi tror och vet om Gud.
Gud välsignar den som tror. Det lärde vi oss redan i berättelsen om Abraham. Gud är allsmäktig. Det har vi lärt oss i berättelsen om Mose och farao, som egentligen berättar om Gud och farao. Och så har vi lärt oss att Gud är kärleken. Det har vi lärt oss i evangeliet om Jesus Kristus, Guds son, han som var hemma från Nasaret.
Vi lär oss någonting mer om Jesus, Guds son, när han idag berättar om salt och ljus. Vi lär oss vad han vill av oss.
Saltet är en mineral och ljuset är ett fenomen. De är sådana att de inte kan mista sin viktigaste egenskap. Ljuset är grunden för livet och saltet hindrar oss människor från att torka ut. Salt är en symbol för visdomen som kommer från himlen, som förhindrar världen från att ruttna. Jesus säger att lärjungarna skall vara som saltet.
Jesus vill också att lärjungarna skall vara världens ljus. Det betyder inte att lärjungarna kan vara självlysande som stjärnorna.
Ingen människa har ett sådant ljus i sig själv. Omlärjungarna skulle ha trott att de kan lysa av sig själva, så skulle de ha märkt hur snabbt det ljuset tar slut. Lärjungarna kan bara använda det ljus som Gud och Jesus ger och låta Gudoch Jesus lysa genom sig. Med orden om salt och ljus berättar Jesus om lärjungarnas uppgift i världen. Vi skall vara salt och ljus eftersom Jesus vill det.
Martin Luther betonar Den gyllene regelns nyckelposition i Jesu och i sin egen undervisning. Regeln är grunden för allt mänskligt liv. När du funderar och tänker på din medmänniska, så börja med att tänka, vad du skulle önska att dina medmänniskor gjorde för dig om du var i en likadan nödsituation, som dina medmänniskor i bombningarna i Aleppo, i Syrien eller som hemlösa flyktingar långt borta från hem och fosterland?
Att tro är inte något tillstånd vi lever i, utan det är tjänst för medmänniskan, kärlek till medmänniskan och Gud. Jesus säger att det är hans evangelium som befriat oss till tjänst för vår nästa och Gud.
I högmässan tjänar Gud oss med sin nåd, i sitt ord och med den heliga nattvarden därvi fårsyndernas förlåtelseoch evigt liv. När vi går ut från mässan får vi i vår tur, i tacksamhet för vad Gud gjort för oss, tjäna vår medmänniska.

Inga kommentarer: