16 oktober 2016

PREDIKAN: REFORMATIONSDAGEN (MF)

Martin Fagerudd
Tron tänder en eld
16.9.2016 kl.10
S:t Lars stora kapell
Evangelium: Matt. 5:13 - 16
Martin Luthers teser tände en eld för 500 år sedan. Vi firar minnet av den händelsen. Men reformationen rötter är djupare än i 1500- talets teologiska tänkande.
Livet i Europa i början av 1500-talet var fyllt av spänningar. Det berodde på den ekonomiska utvecklingen, böndernas hade det dåligt, det fanns politiska maktfrågor och så strävade kyrkan efter inre förnyelse. Det här är faktorer som också präglar vår tid.
Men det finns egentligen ingen motsvarighet i vår tid till Martin Luthers teser. Det vad han krävde var ett rättvist samhälle, vilket vi visserligen hela tiden strävar efter. Martin Luther betonade fyra centrala saker.
Det första och viktigaste är, att människan blir frälst endast genom tron, endast genom nåden för Jesu Kristi skull. Det centrala i tron handlar om nåden.
Dessutom betonade Luther kärleken till nästan med hjälp av den gyllene regeln som Jesus gav. Människan skall tänka vad hon skulle önska sig själv om hon var i samma situation som sin nästa. Människan är kallad till att leva barmhärtigt mot sin medmänniska.
Ytterligare menade Luther att kristendomens budskap skall göras tillgängligt för alla människor på alla språk. Bibeln skall översättas till folkspråket.
Gudstjänsterna skall hållas på folkets eget språk. Martin Luther stödde människors deltagande i gudstjänsterna. Han själv hjälpte människorna att delta i gudstjänsterna genom psalmsången och genom att dela ut både brödet och vinet i nattvardsfirandet. Det vanliga folket hade bara fått brödet. Man märker att Martin Luther var mycket före sin tid. Det har tagit ganska lång tid för människor att delta i olika upppgifter i gudstjänsten, som t.ex. som textläsare, nattvardsassistenter och kyrkvärdar.
Idag när vi firar högmässa så uppfyller vi reformationens mål. Vi firar högmässan på svenska. Vi lyssnar till bibelläsningarna på svenska, vi ber och sjunger psalmerna på svenska. Eftersom det är församlingens språk. Och när vi fått höra påvårtmodersmål förlåtelsens ord och deltagit i nattvarden så tror och vet vi att vi är Guds barn. Det ärigen helt och hållet i Guds hand eftersom han är vår domare men också vår frälsare.
Det är bra att tänka på trons grund, vilket är temat idag. Fastän det finns så många kyrkosamfund och det blir fler, så känner vi till kärnan och grunden för vår tro mycket väl. Det gör vi när vi bekänner idag vår tro på Fadern och Sonen och den heliga Anden.
Vad vet vi om Fadern, Sonen och den heliga Anden? Ifall vi frågar först, vad vi vet om Gud så kan jag räkna upp några centrala saker som vi tror och vet om Gud.
Gud välsignar den som tror. Det lärde vi oss redan i berättelsen om Abraham. Gud är allsmäktig. Det har vi lärt oss i berättelsen om Mose och farao, som egentligen berättar om Gud och farao. Och så har vi lärt oss att Gud är kärleken. Det har vi lärt oss i evangeliet om Jesus Kristus, Guds son, han som var hemma från Nasaret.
Vi lär oss någonting mer om Jesus, Guds son, när han idag berättar om salt och ljus. Vi lär oss vad han vill av oss.
Saltet är en mineral och ljuset är ett fenomen. De är sådana att de inte kan mista sin viktigaste egenskap. Ljuset är grunden för livet och saltet hindrar oss människor från att torka ut. Salt är en symbol för visdomen som kommer från himlen, som förhindrar världen från att ruttna. Jesus säger att lärjungarna skall vara som saltet.
Jesus vill också att lärjungarna skall vara världens ljus. Det betyder inte att lärjungarna kan vara självlysande som stjärnorna.
Ingen människa har ett sådant ljus i sig själv. Omlärjungarna skulle ha trott att de kan lysa av sig själva, så skulle de ha märkt hur snabbt det ljuset tar slut. Lärjungarna kan bara använda det ljus som Gud och Jesus ger och låta Gudoch Jesus lysa genom sig. Med orden om salt och ljus berättar Jesus om lärjungarnas uppgift i världen. Vi skall vara salt och ljus eftersom Jesus vill det.
Martin Luther betonar Den gyllene regelns nyckelposition i Jesu och i sin egen undervisning. Regeln är grunden för allt mänskligt liv. När du funderar och tänker på din medmänniska, så börja med att tänka, vad du skulle önska att dina medmänniskor gjorde för dig om du var i en likadan nödsituation, som dina medmänniskor i bombningarna i Aleppo, i Syrien eller som hemlösa flyktingar långt borta från hem och fosterland?
Att tro är inte något tillstånd vi lever i, utan det är tjänst för medmänniskan, kärlek till medmänniskan och Gud. Jesus säger att det är hans evangelium som befriat oss till tjänst för vår nästa och Gud.
I högmässan tjänar Gud oss med sin nåd, i sitt ord och med den heliga nattvarden därvi fårsyndernas förlåtelseoch evigt liv. När vi går ut från mässan får vi i vår tur, i tacksamhet för vad Gud gjort för oss, tjäna vår medmänniska.

02 oktober 2016

PREDIKAN: MIKAELIDAGEN (MF)


Martin Fagerudd
Helvetet är lös men himlen hjälper
2.10.2016 kl. 10
Evangelium: Matt: 18:1-6,10
Natten den 28 september för 21 år sedan började den dåvarande räddningsledaren kommodor Raimo Tiilikainens långa arbetsdag mitt i natten med ett oroväckande samtal. Det enda som den dejourerande räddningstjänstemannen kunde säga var, att ”Kom fort hit! Helvetet är lös! Estonia har gått under.
Räddningstjänstemannen hade alldeles rätt. Det säger vår Herre själv. Jesus berättar på det enda stället i hela Nya testamentet i Lukas evangelium att ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.” Det berodde på som Uppenbarelseboken berättar idag, att det blev en strid i himlen mellan ärkeängeln Mikael och draken. Draken är djävulen. Djävulen övermannades och kastades med sina änglar ner på jorden. Uppenbarelseboken berättar att det är draken som förför hela världen och försöker få människan att tillbe sig och andra falska herrar. De kristna som vägrade då blev utsatta för förföljelser.
Det är just vid det här tillfället, när Jesus ser djävulen slungas ner från himlen som hans sjuttiotvå lärjungar kommer glada tillbaka från sin missionsresor. Jesus hade sänt dem två och två till varje stad han själv ämnade besöka. Han sänder dem för att få höra hur man kommer att ta emot honom. Han gör det inte för att han är rädd. Han har utrustat dem med samma kraft som han själv har, så att demonerna lyder dem, sjuka blir botade och människorna får ett gott budskap Guds rike är snart hos er. Räddningen är snart hos oss.
Det är inte bara räddningstjänstemannen och kommodor Raimo Tiilikainen som vet att helvetet är lös. Det vet vi alla. Visserligen säger ju en del att den moderna vetenskapen visat att ingen himmel finns. Då har den befriat oss från helvetet.
Det är klart att om man tar Jesu undervisning på allvar så vet man att helvetet finns. Men vi vet också att himlen finns. Ordet himmel har annars andra synonymer i Bibeln. Det betyder både himmelriket och Guds rike. Det är just himlen, himmelriket eller Guds rike som har kommit till vår räddning i Jesus.
Lärjungarna är glada över att demonerna lyder dem när de uttalar Jesu namn. Jesus säger dem att de inte skall vara glada över det. De skall vara glada över att deras namn är upptecknade i himlen. Där är alla Guds barn upptecknade i Livets bok. Det är här i denna stund som Jesus jublar över att Guds rike är dolt för de lärda och kloka och uppenbart för dem som är som barn. Räddningen kommer till barnen och till dem som gjort sig små.
Jesus förklarar det här med att göra sig liten. Det betyder varken att tänka eller att handla som ett barn. Inte heller betyder det att överlåta ansvaret åt någon annan. Det är snarare en fråga om att inte bry sig om yttre ära och position, utan istället ta emot den trygghet och det skydd som bara Gud kan ge. Paradoxalt nog säger Jesus att just dessa som gör sig små är också de största i himmelriket. Med det menar han att alla som hör till hans församling är de största i himmelriket.
Gud beskyddar sina barn för det onda genom att kämpa mot det onda. Det har han gjort ända sen Jesus sade det och långt före. Vi kan känna av det onda i våra liv. Det sker ofta just då när vi behöver få känna av att vi är Guds barn. Djävulen vill ju helt det motsatta. Han försöker med alla medel få oss att misströsta och sluta hoppas vänta på något bättre och misströsta så att vi till och med tvivlar på meningen med vårt liv. Särskilt försöker han fästa vår uppmärksamhet på något annat än det viktigaste, att just i svårigheter sätta vår tillit till Gud.
Världen kan se dyster ut så att man tror att helvetet har herraväldet. Men så illa är det inte. Dess öde avgjordes redan på Golgota kors. Misströsta inte och tappa inte modet. Vi går inte under. Våra namn är tecknade i Livets bok och Guds rike är snart hos oss.

04 september 2016

PREDIKAN: SKAPELSENS SÖNDAG (MF)

Martin Fagerudd
Skaparglädje
4.9.2016 kl. 10
Helsinge kyrka S:t Lars
Evangelium: Matt. 6:25 - 34
I ett av de många matlagningsprogrammen på televisionen finns bl.a. ett som heter Mitä tänään syötäisiin? eller på svenska Vad skulle man äta idag? Många trötta människor kanske ser på det för att söka inspiration till att göra en god middag åt familjen. Eller så ser man på det bara för att få vila ut utan behöva tänka på något annat efter en lång dag. När vi blir bjudna på ett varmt mål mat, när vi som mest behöver det, så känner vi att vi är föremål för största omsorg och omtanke. Det kallas också för kärlek.
Jag har annars märkt att människan är som mest skapande när hon känner sig trygg. Se till exempel på de små barnen. De låter sin fantasi och skaparglädje flöda i lekar och upptåg där i hemmets trygghet och lekarna tar de mest fantasifulla vändningar. Jag brukar ofta bara förundra mig över människans skaparförmåga. Men människan är skapt till att vara skapande. Det ger hon uttryck för när hon känner sig trygg.
I dag betraktar Jesus Guds skaparglädje i fåglarna och blommorna. De är bland de vackraste vi kan upptäcka i naturen. Både fåglarna och blommorna är fria och de lider ingen nöd, eftersom Gud ser till att de får det de behöver för dagen. Det gör dem trygga och då ger de prov på det allra vackraste. Fastän Jesus talar om sparvarna, som är bland de mest anspråkslösa fåglarna till sitt utseende, så ger de uttryck för sin frihet och trygghet så att de flyger nära människors bosättningar. Det får människan att förundras över deras liv och naturens rikedom.
Jesus vill att vi skall upptäcka Gud som skapat oss och inplanterat oss i hans trygga närvaro och värld. Han har gjort det för att vi inte skall bekymra oss för det vi behöver för dagen eller för att försöka trygga våra liv. Jesus säger att Gud har ju redan tryggat vårt liv.
Jesus i sin predikan idag att ”gör er inga bekymmer”, så betyder det att Gud har allt i sin hand. Jesus påminner oss att Gud är vår Far och vi är hans barn, så han tar hand om oss. Eftersom vi är hans barn så har vi redan en sådan trygghet och frihet som ingen annan kan ge oss. Gud vill bara att vi som hans barn skall låta vår skaparglädje komma fram. Vår skaparglädje hjälper våra medmänniskor.
När Jesus säger åt sina lärjungar, att de inte skall bekymra sig för vad de skall äta, så vet han att det kunde ibland gå dagar när det inte fanns något på bordet. Det har annars varit på det sättet i vårt land, och det är det fortfarande för många i vårt land. Så är det förstås också på många håll i världen.
Trots att det är så här så vågar Jesus ändå säga dem att de skall ställa Gud först och lita på hans faderliga omsorg. Det gör han i uppmaningen att först söka Guds rike och rättfärdighet. Guds rättfärdighet är det samma som hans godhet. Och att söka Guds rike är att söka Gud själv. Han berättar inte någonstans i evangeliet hur man skall söka Guds rike. Men han ger en vink: Jesus säger att Guds rike kommit nära i hans gärningar. Då är det lättare att förstå vad han menar. Det betyder att, håll er nära mig, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, så skall jag ge er vila.
Hos Jesus känner vi oss inte pressade. Han ger oss trygghet. Det är den frihet Gud gett åt sina barn. När vi är trygga ser vi vad Gud i sin godhet ger oss och att inget fattas oss.
Guds rike och rättfärdighet berättar om Guds närhet. När vi upptäcker hans närhet kan vi bli kanaler för Guds godhet till våra medmänniskor.
Guds godhet kommer fram i Jesu verksamhet. Det är Jesu rättfärdighet som har blivit vår rättfärdighet. Det är hans godhet som har blivit vår räddning.
Guds skaparglädje kommer före alla våra bekymmer när Jesus uppstår från de döda. Gud ger oss inte bara trygghet och frihat som hans barn. Han inte bara har omsorg om oss. Den kan vi också få erfara i stunder när vi som mest behöver det, därför att han har redan sett oss förrän vi blev till. Han är nära oss i alla tid.

21 augusti 2016

PREDIKAN: 14 SÖNDAGEN EFTER PINGST (MF)

Martin Fagerudd
Vem kan vara en nästa åt dig?
21.8.2016 kl. 10
Helsinge kyrka S:t Lars
Evangelium: Luk. 10:25-37
 
När vi ska resa brukar vi behöva en reseförsäkring som täcker eventuella skador på oss och vårt bagage. Även när vi ska in på sjukhus behöver vi fylla i en blankett, där det finns en ruta i vilken vi fyller i namnet på den närmaste medmänniskan vi har. Många har inte svårigheter att svara på den frågan.
En laglärd väckte i en diskussion med Jesus frågan vem som är hans närmaste medmänniska. Det är en följdfråga till den han först ställde Jesus som handlade om vad han skall göra för att få evigt liv. Det är inte en teoretisk fråga bara för att få igång en diskussion, utan praktisk: Vad skall jag göra? Därför frågar Jesus i sin tur vad säger lagen? Den laglärde svarar med det dubbla kärleksbudet. Jesus instämmer. Men den laglärde är inte nöjd. Han vill fortsätta diskussionen. Han menar säkert med sin fråga att Jesus skall berätta var gränsen för kärleken går.
Det finns ett tydligt mönster i diskussionen mellan den laglärde och Jesus. Det handlar om att man inte kan skilja kärleken till Gud från kärleken till medmänniskan. Kärleken till Gud kan man endast uppfylla genom kärleken till medmänniskan. Allt annat är bevis på att man tappat perspektivet på tron på Gud. Man kan inte tjäna Gud genom att titta förbi medmänniskan.
När Jesus vill att den laglärde skall berätta för honom vem som är den laglärdes nästa, så berättar han sin vana trogen en berättelse. Den här gången ur det levande livet. Det är ingen liknelse, utan en sann historia om en man som var på resa från Jerusalem ner till Jeriko, naturligtvis till fots.
Att det faktiskt heter ner till Jeriko, beror på att Jeriko ligger tusen meter lägre än Jerusalem, och ett par hundra meter lägre än havsytan. Mannen reser ensam. Det är bäst, eftersom vägen genom ödemarkerna mellan Jerusalem och Jeriko var känd för sin osäkerhet på Jesu tid, p.g.a. rövare som höll till där.
Rövarna som höll till där bestod mest av seloter. Det är judiska motståndsmän. De var frihetskämpar i sina egna ögon. Med tvivelaktiga metoder ville de befria sitt heliga land från de romerska hedningarna. I detta syfte sparade de inte ens sina landsmän.
De brukade ligga i bakhåll för intet ont anande resenärer som de sedan rövade på deras egendom. På detta sätt skaffade de pengar och medel till sin rörelse. Seloterna kunde helt objektivt kallas för rövare, men man kan också lätt pålägga dem en terroriststämpel. Det ville i alla fall de som tog romarnas parti.
Både prästen och leviten är Guds tjänare, som tjänade den enda levande Guden i templet. De var fanatiska förespråkare för Gud, liksom säkert de selotiska rövarna. Däremot ansåg inte dessa tre grupper, prästen, leviten eller seloterna, liksom judarna överlag på Jesu tid, att samariern, som nämns sist i berättelsen, skulle känna Gud eller att han är ens en riktig Guds tjänare. Så var det av historiska skäl. Därför höll judarna samarierna för hedningar.
Prästen och leviten hade skött sina tjänster för Gud i templet. De anser att de sig ha gjort sitt för Gud. Så att de går förbi den halvt ihjälslagna mannen.
I berättelsen om den halvt ihjälslagna mannen målar Jesus upp en märklig bild. Rövarna, prästen och leviten anses känna Gud. Av dem gör varken prästen eller leviten något för den slagna. Endast rövarna, som visserligen gör tvärtemot vad kärleksbudet säger. Sist och slutligen är det bara samariern, som inte anses känna Gud, som verkligen gör det vad Gud i kärnan av sitt ord begär. Samariern inte bara förbinder mannens sår. Han inte bara skaffar honom vård, utan lovar också följa upp mannens tillfrisknande genom att stå för alla kostnader tills mannen är frisk.
När svårigheterna dyker upp, brukar nog både den som är på resa och den som uppsökt sjukhus, vänta hjälp. Hjälpen behöver inte och kan inte alltid komma från den allra närmaste människan i vårt liv. Den kanske vi får av okända människor, som vi aldrig förr mött.
Den laglärde frågar: Vem är min nästa? Jesus ställer en motfråga med sin berättelse: Vem kan vara en nästa åt dig? Vem kan ens för ett ögonblick vara den närmaste människan i ditt liv, när du behöver din medmänniskas hjälp? Men en medmänniska är ju du också.

03 juli 2016

PREDIKAN: SJUNDE SÖNDAGEN EFTER PINGT (MF)

Martin Fagerudd
Hat och begär
3.7.2016 kl.10
Helsinge kyrka S:t Lars
Evangelium: Matt. 5:20-30
 
Jesus talar idag till sina lärjungar om starka känslor som han behandlar han med hjälp av det femte och det sjätte budet. Han talar om känslorna hat och begär. Det behövs inte mycket när hatet tar över en människa. Det behövs inte heller mycket för att begäret tar över en människa. De är så starka känslor att de driver människan till gärningar, som sätter henne i djupa svårigheter.
Jesus talar till sina lärjungar idag, och det är alla kristna. Han kräver större rättfärdighet av oss än fariséernas och de skriftlärdas rättfärdighet. Rättfärdighet betyder att vara god och att duga åt Gud. Jesus vet att de skriftlärdas och fariséernas rättfärdighet var stor, eftersom de tog lagen på allvar. Endast den som är god, handlar som lagen och kärleken kräver samt duger åt Gud.
Jesus menar idag att ingen är felfri. När Jesus behandlar hat och begär så vet han att de hör ihop med människan, också med lärjungarna. När han talar om dem i samband med buden så fördjupar innebörden av buden.
Det är inte bara fel att döda, utan blir du vred på din medmänniska så får du din dom, och den som förbannar sin medmänniska undgår inte helvetet. Det räcker med att genera en människa, att kalla henne för dumbom - inför andra -eller sätta henne i en pinsam belägenhet. Det räcker med att förolämpa. Det räcker med att skriva hatskrifter på Facebook, per email eller per sms -meddelande till henne. Det räcker med att försöka väcka hatkänslor mot flyktingar, så får du din dom. Det är inte bara fel med äktenskapsbrott utan den som ser med begär på en kvinna har begått äktenskapsbrott.
När du gör så, har du fått en medmänniska emot dig och samtidigt har du också gjort dig skyldig till något som ger det strängaste straffet.
Jesus jämställer vrede och hat med dråp, en blick fylld av begär med äktenskapsbrott. Men ingen är ju felfri!
Det som Jesus säger väcker känslor av skuld. Det är en lika destruktiv känsla som hat och begär. Jesus säger att sådana känslor hör ihop med människan. De är inbyggda i oss.
Därför säger inte Jesus att vi kan frivilligt avstå från hat och vrede. De är känslor som följer med oss på grund av vår mänskliga natur. Jesus förnekar inte människans natur. Han är ingen hycklare.
Känslorna sätter oss i svåra situationer. Känslorna är som en enorm elefant i oss och rår över förnuftet som är obetydligt som en liten loppa.
Det är just på grund av detta som Jesus vill visa på en snabb utväg. Den snabba utvägen heter försoning. Jesus är Mästaren på den vägen. Han visar att försona sig med vår medmänniska leder också till försoning med Gud. Han befriar dig från all din skuld. Och när du blivit befriad från synd och skuld, då vet du vad frihet är och du känner och vet att försoningen är en rättfärdighet som överträffar all annan rättfärdighet.
Det kan förstås hända att din medmänniska inte är snabb till försoning eller att hon är ovillig till försoning. Du behöver inte oroa dig för det. Ovillighet till försoning och förlåtelse har Guds vrede och hämnd skrivet på sin dom. Men det viktigaste är ändå det att nåd finns för alla för Jesu Kristi skull.