18 mars 2018

PREDIKAN PÅ MARIE BEBÅDELSEDAG (MF)

Martin Fagerudd
Återväxten tryggad
18.3.2018 kl. 10 Helsinge kyrka S:t Lars

Det är viktigt att återväxten kan tryggas. Det är viktigt för föreningar, organisationer, liksom för kyrkan att få nya medlemmar som kan ta över ansvaret och föra traditionen och kunskapen vidare. Det är inte heller obekant att man blir tvungen att lägga ner en värdefull och viktig verksamhet, när det inte finns återväxt. Då går mycket av traditioner och tyst kunskap förlorad.
Färre och färre barn blir medlemmar i kyrkan eftersom de inte döps. Det har följden att färre och färre ungdomar går i skriftskolan. Det igen har följden att fler och fler vet mindre och mindre om kyrkan.
Hur är det med våra svensk- och tvåspråkiga föreningar i Vanda? Jag tror att de har en viktig uppgift att föra traditionen och kunskapen om det gamla Helsinge och om det nya Vanda vidare. Många som flyttar hit kanske lever i den föreställningen att historian börjar med dem, eftersom de inte känner till den lokala historian.
Det är viktigt att de svensk- och tvåspråkiga föreningarna har en tryggad återväxt. Dessa fungerar som brobyggare mellan den svensk- och finskspråkiga kulturen här i vårt gamla Helsinge och även till andra kulturer. Vårt moderna Vanda är Finlands mest multikulturella stad och här talas också de flesta språken i vårt land. Vi kunde därför fundera på hur vi kan hjälpa varandra? Det kan vi göra här i kyrkan i form av meditation eller bön. Det kunde vi senare fundera på Prostgården i form av samtal.
Idag lästes två lovsånger. Först hörde vi Hannas lovsång och sedan Marias lovsång. Båda handlar om glädjen över deras första söners födelse. Eftersom jag berättade om Maria ifjol denna dag så har jag tänkt berätta om Hanna idag.
Hanna är mor till Samuel. Samuel var den första i den långa raden av människor med domare, profeter och kungar som Gud sände i speciella uppdrag försitt folk. Alla människor som Gud sände var annars de förstfödda. Det finns bara ett undantag. Bland kungarna är det David.
I det forna Israel hade man bestämt att alla förstfödda pojkar hade en alldeles speciell position. De skulle alla bli Guds egendom. här betydde att man ville trygga återväxten av dem som tjänade folket och Gud i något speciellt uppdrag.
Hanna hade varit barnlös mycket länge och trodde att hon skulle förbli det. Hon var uthållig i sin bön och lovade Gud att ifall hon fick en pojke så skulle han bli Guds egendom.
Vi har inte och har inte heller haft något sådant system annat än i tiden att den äldste sonen ärvde hemmanet och brukade jorden. Gården var ofta så liten att den inte gick att delas eftersom den inte skulle ha försörjt flera familjer.
I det forna Israel var också barnlösheten orsak till stor smärta och skam. Det var på barnens lott att försörja de gamla föräldrarna när de inte mera orkade arbeta. Så är det med ansvaret ännu i vårt land och andra länder. Barnlösheten igen är en sorg som inte bara hör forntiden till. Den är också verklighet för många i vår tid.
Hannas önskan uppfylldes och hon fick en pojke som hon gav namnet Samuel. När Samuel var fem år gammal förde hon honom till templet såsom hon hade lovat. Där uppfostrades Samuel av den gamla prästen Elia.
Man kan tycka att det här är ett ganska hårt pris bara för att få uppleva moderslycka. Hanna ser inte det så. Barnet är en Guds gåva och framför allt ett lån. Det är det viktigaste att Samuel är Guds egendom.
Samuel förblev inte bara en gudstjänare i templet. Han blev en domare och ledare för sitt folk. Han är den första i en lång rad av människor som går i Guds uppdrag och som slutar med vår kyrkas grundare Jesus. Eftersom hanärlänkad med Jesus så är han också sammanflätad i Guds plan med både sitt folk och hela mänskligheten. Det är Samuel som bl.a. smörjer David till kung för Israel. Där börjar också konkret Jesu historia.
Även Maria för sin son till templet som det är brukligt och det är där hon får höra: ”…ja, också genom din egen själ skall gå ett svärd…”. Det handlar inte om moderslycka, men nog om en mors outsägliga smärta för sitt barn. När Marias son lider, dör och uppstår förenar han många människor med Gud.
Gemensamt för alla föreningar är att alla inviger sina nya medlemmar i våra föreningars och organisationers uppgift, värdegrund, verksamhet och mål. De är säkert litet olika formulerade för varje förening.
Gemensamt med alla föreningar igen här i Vanda just i dag är att de alla hör genom sina medlemmar till också till kyrkan. Kyrkan och församlingen är den minsta gemensamma faktorn för alla svensk- och tvåspråkiga föreningarna har här i Vanda.
Vi är samlade idag till vårt Föreningsforum. Tillsammans är vi här medvetna om att vi på detta sätt verkar för alla våra svenska- och tvåspråkiga föreningar och organisationer här i Vanda. Det svensk- och tvåspråkiga Vanda fungerar på många sätt som brobyggare i vår stad. Vi är inte ensamma och vi utgör ingen ensam och öde ö utan en fungerande och samarbetande del i vår stora stad. Det är min och församlingens högsta önskan att samarbeta med er mina kära systrar och bröder.
Eftersom vi är systrar och bröder så betyder det inte om vi är förstfödda eller mammor. Vi jobbar i vilket fall som helst för de uppkommande generationerna, för de som flyttar in hit till Vanda från andra orter i vårt land, från andra länder och världsdelar på vår lilla jord som rymmer hela mänskligheten.
När vi tänker på hela mänskligheten, så vet vi att Gud har skapat den. Eftersom mänskligheten finns ännu så betyder det också att hans plan pågår fortfarande. Den planen som startade för länge sedan före Samuel och fick en ny början i Jesus.
Hans plans väsen kan man upptäcka i Jesu arbetssätt. Den röda tråden var hans tjänande verksamhet. Det ledde till en kedjereaktion. Det ledde till en återväxt genom tjänande.

04 mars 2018

PREDIKAN 3 SÖNDAGEN I FASTAN (MF)

Martin Fagerudd
4.3.2018 kl. 10 Helsinge kyrka S:t Lars
Fast i den ondes snara
Evangelium: Joh. 8:46 – 59
De kallade Jesus för besatt. Med det menar Jesu motståndare att han är en falsk profet som är besatt av djävulen. Jesus hade sagt att om han är besatt så hur kan han då bota människor och driva ut demoner. Djävulen kan ju inte strida mot sig själv. När Jesus ytterligare säger att han fanns före Abraham så håller de på att stena honom. Han var nära att bli dödad också i sin hemstad Nasaret, när han inte gjorde där något tecken.
Man ansåg på Jesu tid att demoner förorsakade till olika slags sjukdomar. Dessutom ansåg man att de som blev sjuka hade förtjänat det på grund av deras synder som de själva eller deras förfäder hade gjort. Det är klart att de sjuka är helt lämnade åt sitt eget öde. Det fanns inga läkare för dessa fattiga, utstötta och förbannade. De måste ty sig till dem som drev ut onda andar och de vände sig till exorcister, som andeutdrivare kallas. Jesus är en exorcist. Han driver ut demonerna med sitt ord. Han gör det genom bön och genom att befalla den onda anden att lämna människan. Det finns några exempel på det i NT.
Ifall man använder sig av exorcism i vår tid känner jag inte så bra till. Den enda erfarenhet av exorcism jag har är från filmen Exorcisten. Den filmen går ut på att en flicka blir allvarligt sjuk. Vad det hon lider av är svårt att bedöma men hennes beteende förändras från en snäll och vänlig flicka hon är till en flcika som inte har några fasoner alls. Flickans mamma är orolig och hon för sin dotter till många läkare. De har försökt komma underfund med vad flickan felas. De förstår sig inte på saken. Det ser ut att det är utanför deras kompetensområde.
Då besluter sig flickans mamma vänder sig till sin församlings präst, eftersom en av läkarna klarsynt nog föreslår det. Prästen som kallas till flickan är inte bara präst utan också psykiater och arbetar på ett mentalsjukhus. Han tar mycket motvilligt emot uppgiften. Det visar sig att han är mycket osäker på sin egen tro. Han inte heller att han gör något meningsfullt jobb på sjukhuset. Ingen blir ju bättre och samma tillstånd fortsätter. Han inte bara tvivlar på sin uppgift som psykiater, utan också på sin uppgift som präst, liksom han tvivlar på att Gud har någon plats i denna mörka värld.
När han träffar den sjuka flickan är det kanske något bekant som han också träffat på sjukhuset. Hon svär över och förbannar allt i himlen och på jorden. Hon är fullkomligt oförskämd mot prästen. Han kan ändå inte säga vad det felas flickan. Det här är något han varken som psykiater eller präst mött. Han börjar fundera om flickan faktiskt är besatt, men han har ingen erfarenhet av sådant. Han känner sig rådlös. Han känner att han måste fråga råd av en erfaren präst och ber att att den äldre prästkollegan träffar flickan.
Den äldre prästkollegan känner lätt igen tecknen för att flickan faktiskt är besatt av en demon. Han följer den katolska kyrkans exorcismformulär som finns i en kyrkohandbok. Han gör som Jesus på samma sätt. Han ber till Gud och befaller sedan den onda anden att lämna flickan. Kampen är hård och den äldre prästkollegan dör i kampen.
Den yngre prästen är ensam igen. Till slut kommer han på en lösning. Han gör ett sista desperat försök. Han befaller den onda anden att fara ur flickan och komma i honom istället. Genast det sker kastar sig prästen ut genom fönstret och dör, så att han inte hinner förbanna Gud och Kristus, som han sett den onda anden göra med flickan. När han tar på sig det onda så räddas flickan, fastän han själv mister livet. Prästen hade säkert tänkt att så här kan han vara på Guds sida.
Om någon av våra yngre gudstjänstbesökare tänker se filmen efter det här så rekommenderar jag att ni ser den i någon vuxen människas sällskap. Fastän jag såg den när jag var vuxen så blev jag flera gånger rädd och förskräckt. Så hemsk tyckte jag att den var.
Ni känner säkert annars igen mönstret i filmen. Det är ju som direkt ur berättelsen om Jesu lidande och död. Den enda skillnaden som finns mellan dem båda är att jag inte minns att filmen skulle ha haft någon verklighetsbakgrund, medan Jesu berättelse är sann. Det är förstås möjligt att det är just Jesu berättelse som inspirerat filmen.
Jesus tog det onda på sig själv så att människan blev fri. Jesus tog på sig straffet och miste livet vilket han inte hade förtjänat. När Jesus dör får människan leva, fastän människan har för sina synds skull förtjänat straffet.
Det vad Jesus gjorde kan och förmår inte människan göra för sin egen del. Men vi har blivit befriade tack vare Jesus. När vi är fria så kan i vår tur rädda våra medmänniskor som råkat ut för den ondes grepp och klarar det med sina egna krafter. Då tror jag att den människan som vi har hjälpt med Guds hjälp känner att de är nära Gud. Då tror jag att vi, som har fått nåden att hjälpa, också känner att vi är på Guds sida och nära Gud.

25 februari 2018

Predikan 2 söndagen i fastan (MF)

Martin Fagerudd
Medaljen har två sidor
25.2.2018 kl. 10 Helsinge kyrka S:t Lars
Evangelium: Luk. 7:36 - 50
Vad du än kräver av dina medmänniskor, skall du också vara beredd att servera dem. Du kan vara säker på att du inte själv blir lämnad utan krav för det du kräver av dem. Genom att ställa krav utan att ställa upp med en motprestation ställer du dig ovanför din medmänniska. Dessutom du gör din medmänniska mindre än dig själv. Men du kan be och arbeta, tro och hoppas att du skall kunna göra något för din medmänniska med Guds hjälp. Den gyllene regeln är ständigt aktuell.
Kvinnan som kommer objudet in till Simons måltid kanske känner, att hon är mindre värd än alla andra. De som hon oinbjuden besöker, anser sig säkert vara goda människor vilka gör som Gud vill. Kvinnan själv har säkert misslyckas åtskilliga gånger, misslyckanden som hon säkert gråter över och vilka hon ångrar.
Att hon inte vänder sig till Simon som är värden är kanske överraskande, utan går direkt till Jesus och visar honom den vördnad och kärlek som gästfriheten förutsätter, vilket Simon inte hade gjort. Simon däremot hade hoppats att Jesus skulle förstå, att den där kvinnan som avbryter deras måltid, är en syndare. Var och en vet säkert hur man skall göra med syndare. Jesus förstår vad Simon tänker och berättar en liknelse om skuld. Jesus vänder frågan om skuld till en fråga om förlåtelse och kärlek. Simon vet svara rätt på den frågan.
Det är inte första gången som Jesus vänder frågeställningen till helt det motsatta. Det sker vid några tillfällen och handlar om frågeställningen synd och straff. En gång sker det i och med två händelser som hade skakat Jerusalems invånare och som väckte diskussion. Invånarna spekulerade förstås om de omkomna själva var orsaken till sin olycka och död. Man föreställde sig på Jesu tid, att man fick straff som en följd av sin synd genom en obarmhärtig orsak och verkan -lag. Invånarna ber att Jesus skall säga något om händelserna och de omkomna.
Jesus ställer dem två frågor ”Tror ni att de (dödade) var större syndare än alla andra i Galiléen, eftersom detta kunde hända dem?” ”Tror ni att de (omkomna i olyckan) var större syndare än alla andra i Jerusalem?”
Jesus förkastar direkt en sådan föreställning, och svarar nej på alla sådana spekulationer. Lagen om orsak och verkan gäller inte, som om det skulle vara frågan om en naturlag. Varken galiléerna eller tornbyggarna var större syndare än någon annan och Jesus vägrar att spekulera i de omkomnas skuld.
Däremot vänder han frågan om synd och straff till en fråga om omvändelse ”Om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de”. I liknelsen om fikonträdet som följer direkt på denna händelse går han ännu längre. Han vänder frågan om omvändelse till en fråga om att bära frukt för himmelriket.
Vid ett annat tillfälle hade en laglärd frågat Jesus Vem är min nästa? Denna fråga vänder Jesus med hjälp av liknelsen om den barmhärtige samariern till en fråga Vem kan du vara en nästa åt?
Att älska sin nästa är helt jämförbart med att bära frukt för himmelriket. Jesus lär sina medmänniskor att inte tänka snävt och betrakta saker ensidigt. Verkligheten har flera skikt än den man råkar ha för sina ögon och medaljen har ju alltid två sidor. Jesus uppmanar att titta inte på den där människan som en syndare. Den där människan kan vara din nästa i en annan situation. Just när alla när alla andra sviker kan denna enda människa vara den enda som älskar dig. Där kärleken finns, där finns också Gud.
 

12 februari 2018

PREDIKAN PÅ FASTLAGSSÖNDAGEN (MF)

Martin Fagerudd
Lämna ditt skydd och avancera frimodigt!
11.2.2018 kl. 10
Helsinge kyrka S:t Lars
Mark. 10:32 – 45
Bland mina bekantskaper har alltid funnits militärer. En gång träffade jag en av dem på gatan och det uppstod ett samtal om vårt lands försvar. Vi diskuterade speciellt försvarsstrid. Den splittrar krafterna, den är mycket resurskrävande och den förorsakar många offer. Suomussalmi, Tienhaara och Tali-Ihantala är namn på platser som är förknippade med sådana försvarsstrider. Min vän sade, liksom militärer i allmänhet, att anfall är det bästa försvaret, fastän man utsätter sig för direkt fiende-eld. I vissa särskilt mycket kritiska situationer är det viktigt att lämna sitt skydd och bara anfalla. I anfall koncentrerar man resurserna på ett smalt område och behöver inte splittra krafterna som i försvarsstrid. Militärer säger att det är det effektivaste försvaret i kärva situationer. De namn på platser jag nämnde förknippade med försvarsstrider, är också exempel på anfallsstrider som hjälpte att bevara försvarspositionerna.
Markus evangelium berättar att hittills har Jesus och lärjungarna följt försvarstaktiken genom att skydda sig. De har fått skydd av sin båt vid otaliga tillfällen. Genast i början berättar Markus att båten skyddar Jesus mot hans fiender, då fariséerna och Herodes anhängare planerar från första stund att döda Jesus. Då stiger att Jesus för första gången ombord på en båt. Båten skyddar Jesus och hans lärjungar mot människomassan. En gång är de rentav tvungna att rymma till sjöss på grund av lokalbefolknignens spontana reaktion på det under han gjort. En gång så predikar Jesus också från båten. En gång så t.o.m. predikar Jesus från båten. 
När Jesus och hans lärjungar beger sig mot Jerusalem har han slutat segla. De har ingen användning av båten i Jerusalem. Staden befinner sig i bergstrakter. Därför måste de lämna sitt skydd när de vandrar mot Jerusalem.
Det är inte utan orsak som lärjungarna är fyllda av bävan och de är rädda. Då går ledaren först. Att de är rädda tvingar Jesus att säga något om resans betydelse. När han talar till dem så är han mitt ibland dem. Han säger inte åt dem att inte vara rädda. Inte heller säger han att det här ingenting. Han säger dem rakt hur det är och vad som är resans mål. Han säger är att han skall lida och dö, men att han också skall uppstå från de döda efter tre dagar.
Jesus har berättat för dem två gånger förut att han skall lida och dö och uppstå. Lärjungarna har inte förstått någonting. När han förklarar det här för tredje gången, då passar Jakob och Johannes att fråga om sina kommande platser i Guds rike. Det är just de här två som första gången reagerar Jesu berättelse om lidandet och döden. Antagligen har just de två fattat att det inte kommer att sluta dåligt trots allt. Jesus frågar dem om de är redo att lämna tryggheten och dra fram mot lidandet och döden? De är redo. Då är det bara att lämna tryggheten och avancera frimodigt utan rädsla. Det blir förargelse i ledet eftersom de andra hade hört Jakobs och Johannes fråga.
Jesus måste förklara att det här inte är någon piece of cake. Vill man vara tjänare så kan man inte vänta på specialbehandling. Villman vara allas tjänare kan man inte vänta sig att bli uppassad. Det är just här som Jesus förklarar för lärjungarna vilken väg han valt att avancera och rycka fram. Det är tjänandets väg och därför har han lämnat båtens trygghet och skydd. Den vägen är smal, krävande och farlig. Därför går Jesus först och lärjungarna följer med bävan efter.
Tre gånger hade Jesus talat om för dem att han är tjänaren och att han måste tjäna till slutet. Petrus hade till och med hunnit erkänna att honom som Messias, som Guds son. Men ingen, varken han eller de andra lärjungarna förstår följden av tjänandet och vad det har för följder för deras tro. Och när de såg vad som hände Jesus i Jerusalem, då flydde de genast fronten, utan att ens se hans kors.
De förstod först när de såg att döden inte hade slukat Jesus. Först då begrep de, vad det betydde följa Jesus och tjäna människorna. Det är säkert klart att efter den händelsen fick Petrus bekännelse Du är Messias, Guds son ett konkret innehåll, som de alla kunde begripa. Då kunde de gå fram på den väg som Jesus först gått. Då kan också vi ana liksom Jakob och Johannes, att allt och alla som är i Guds hand, och att det går oss alla slutligen väl.

29 januari 2018

PREDIKAN: DOMSÖNDAGEN (MF)

Martin Fagerudd
Frälsningen kan inget stå emot
26.11.2017 kl. 10 Helsinge kyrka S:t Lars
Evangelium: Matt. 25:31 - 46

Varför firar vi domsöndag? Den här söndagen skiljer sig från nästan alla andra söndagar på den punkten att de övriga söndagarna i kyrkoåret ofta blickar tillbaka på någon händelse i Jesu liv. Domsöndagen är helt annorlunda. Den är en av mycket få söndagar som blickar framåt. Den berättar att det som har en början har också ett slut. Det säger också vetenskapsmännen. Men världsalltets slut och den yttersta dagen som Jesus berättar om idag skall man inte förväxla. Världsalltets slut har att göra med solen som ännu räcker till för en ca 900 miljoner år.
Den yttersta domen handlar om Gud och människan. Redan i bönen Fader vår så ber vi i den bl.a. ske din vilja, i himlen så och på jorden. Med bönen säger vi att Guds vilja sker säkert i himlen, men att den också skulle ske på jorden. Men vi vet att det är ofta den inte sker. Det är det här som domsöndagen talar om.
Sammanfattningsvis kan man säga att Bibeln är en enda lång utläggning om kärleksbudet, att människan skall älska Gud och medmänniskan. Det förklarar Bibeln på varje blad genom alla de människor som Gud sänder ut på sitt ärende. Samma ämne behandlar Jesus i sitt centrala undervisningstema om Guds rike. En central aspekt är att Gud till slut också tar över makten här på jorden och samlar alla människor till den yttersta domen. Denna händelse berättar Jesus om en enda gång just i Matteus evangelium. Händelsen är ingen liknelse, utan Jesus säger, så här är det.
Jesus tar flera gånger upp kärleksbudets tema om kärleken till Gud och medmänniskan. I Matteus evangelium använder sig Jesus mera av den gyllene regeln som är helt jämförbart med kärleksbudet. Både budet och regeln berättar vad Gud vill i kärnan av sitt ord.
Den gyllene regeln är i central position i Jesu viktigaste och längsta tal i Matteus evangelium i Bergs-predikan. Bergspredikan är i grund och botten en lång utläggning om Guds bud och lag.
Men domsöndagen har också ett annat viktigt budskap. Jesus berättar att han har all makt. Det berättar han med orden ”När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron.”
Jesu beskrivning av den yttersta domen var på sin tid ett häftigt budskap, särskilt för dem som väntade på domens dag och tänkte att endast Israels fiender döms. Redan Johannes säger åt fariséerna Vem har sagt att ni skall undgå domen? Samma sak upprepar Jesus i sina liknelser.
Domsöndagens evangelium är fortfarande ett häftigt budskap. Det ifrågasätter också vår uppfattning om frälsningen, om vi tror att vi kan glömma vår nästa för att vi kommer undan med tron.
Jesus berättar inte med ett ord om tron som räddar. Han berättar bara om kärleken till nästan. Domen utesluter alltså inte en enda människa. Den utesluter varken kristna, judar, muslimer, buddhister eller hinduer vilka alla representerar de fem stora världsreligioner. Alla dessa fem världsreligioner säger att genom dem kommer människan i kontakt med det heliga. På den yttersta dagen ifrågasätts allt vad alla religioner lär om frälsningen och alla människors uppfattningar om den. Där kommer även de religionslösa och ateisterna att stå.
Det är bra. Ingen har någon fördel. Vi är alla på samma streck. Det beror på att alla människor har en gemensam nämnare. Gemensamt för oss alla människor är att vi har medmänniskorna gemensamt. Det viktigaste handlar om hur var och en var och en bemöter sin medmänniska.
Jesu beskrivning om den yttersta domen har också ett annat centralt kännetecken. Människosonen som har all makt överlåter domen åt konungen. som är Gud, allas fader.
Gud relaterar vid domen till en enda grupp som han kallar för sina minsta bröder och säger ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Allt i domen beror på hur på hur vi behandlar dessa minsta bröder. De har varken namn, ansikte eller position. De kan vara vem som helst, men alldeles säkert alla de utstötta, de fattiga och de små människorna.
Domarens ord om dem anknyter till det som Jesus säger i sin Bergspredikan om kärleken till nästan och som han sammanfattar i den gyllene regeln Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”
Jesu beskrivning om den yttersta domen klarlägger den gyllene regelns betydelse i hela sin vidd ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. För det har ni gjort mot mig.”
Det här är det som yttersta domen handlar om. Det här innebär att endast kärleken har någon betydelse. Den är viktigast både för Gud och för människan.
Jesus glömmer ändå inte tron. Han bara betonar att kärleken till medmänniskan är det rätta yttrycket för tro. Ju mindre tro och kärlek desto avlägsnare är Gud - och tvärtom.
Jesus säger att fastän människor glöms i sitt elände och fattigdom, utslagning och utanförskap så glömmer inte allas Fader en enda en. Han känner alla – vid namn.
Både det goda och det onda fortsätter här i världen sida vid sida. Om vi anser att vi hör till det goda, så finns det bara goda alternativ för oss. Men vi vet också att det onda försöker skilja människor från människor och människan från Gud. Det skall vi inte ge efter för. Men också det goda fortsätter och vill hela allt som gått sönder.
Det är så som Gud arbetar bland oss. Han ger inte upp sitt livsviktiga program. Frälsningen som är helhet och helande fortsätter att verka genom Kristus bland oss alla. Frälsningen är den starka befriande kraften som inget kan stå i vägen för. Det berättar den yttersta domen om.