28 juni 2002

Vigseltal: Ansvar (svenska & tyska)

Vigseltal – Trauungsansprache 28.6.2002
Pastor Karl af Hällström
In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens, namn. Amen.
Bästa festförsamling! Vi är idag samlade inför Guds ansikte för att bevittna hur NN och NN låter välsigna sitt äktenskapsförbund. Vi har tillfälle att be för brudparet och för deras förbund, men också att tänka på våra egna äktenskap eller andra relationer, och påminna oss om det arbete som krävs för att få dem att fungera.
Liebes Brautpaar! Gottes Wort ermahnt uns dazu, in allen Lebenslagen und besonders in der Ehe als Christen zu leben. Wir sind versammelt, um für euch Gottes Segen zu erbeten. Wir preisen hier gemeinsam den Herrn, der das Leben aufrechterhält, für seine wundersamen Gaben.
Parterna i ett äktenskap är något mer än två individer som råkar bo under samma tak. Äktenskapet har ett mervärde – ett plus ett blir betydligt mer än två. Nu syftar jag inte på eventuella barn, även om de naturligtvis också hör med i ekvationen. Det mervärde jag talar om är det ansvar som makarna känner för varandra och för de mer eller mindre hjälplösa varelser som de eventuellt har att ta hand om. Det ansvar som mannen och hustrun tar åtminstone för varandras välbefinnande och i extrema fall rent av för varandras liv kan verka avskräckande för någon som föredrar att endast ta ansvar för sig själv. Jag vill ändå påminna om att inom äktenskapet är detta ansvar delat. Det är inte bara jag som tar ansvar för dig, utan du tar i lika hög grad ansvar för mig, och genom denna växelverkan blir vi tillsammans mer än dubbelt starkare än vad vi var när vi stod ensamma.
Die Ehe ist natürlich viel mehr als die Trauung. Die Trauung dauert eine halbe Stunde, die Ehe ist Lebenslang. In dieser lange Zeit findet sich immer auch Schwierichkeiten. Für das dauern des Ehes ist es nicht so wichtig, wie mühselige diese Schwierichkeiten sind, sondern was man für seiner Lösung tut. Auch groß e Schwierichkeiten kann die Ehe überleben, ob die Ehegemahligen die Probleme durcharbeiten, aber ein unlöste Probleme die klein scheint, kann tötlich für das Ehe sein.
Det vore idealiskt om alla makar i sina äktenskap kunde leva ut tre av dess grundpelare: kärlek, trohet och ansvar. Vi vet ändå att vi tyvärr ofta misslyckas. Det är därför vi har orsak att komma inför Gud och be om hans stöd, hjälp och välsignelse för våra äktenskap. När livet går som på räls kan vi tycka att vi inte behöver Gud till något. Det är när vi hamnar in på sidospår eller rent av spårar ur som Guds frånvaro eller närvaro i våra liv kommer till synes. Ni blivande makar som står här idag, NN och NN, ni har därför gjort ett gott val när ni önskar få Gud med i ert äktenskap ända från början.
Må Gud rikligen välsigna er kärlek och ert äktenskap!

Inga kommentarer: