14 augusti 2009

Predikan: 11 söndagen efter pingst (BT)

Ben Thilman:
Att samtala med Gud
Esbo domkyrka 16.8.2009
1 Mos 18:20-32
Berättelsen om Abrahams förbön för Sodom är en av bibelns mest fascinerande berättelser. Den börjar med att Gud talar till Abraham och avslöjar för honom att han har hört klagorop från Sodom för den stadens synd är svår. Gud skickar då tre män till Abraham och dessa betjänas av Abraham för att sedan gå vidare till Sodom för att se hur läget riktigt är där. Det talas inte desto mera om vari den stora synden bestod. Det förefaller som om det är oväsentligt i sammanhanget. Men man kan kanske dra några slutsatser utifrån berättelsen.
Fokuset i den här berättelsen är ändå Abrahams samtal med Gud. Han börjar köpslå med Gud om Sodoms öde. Och han vädjar till Guds omsorg om de rättfärdiga. Och så börjar han först med att föreslå att det kanske finns femtio rättfärdiga i staden. Sedan går han ner till 45, därefter till 40, sedan 30, 20, och till sist 10. Och Abraham vet och Gud vet säkert med att där finns inte 10 rättfärdiga, men där finns Lot, Abrahams bror, och hans familj. Och så går händelsen vidare och Lot räddas från katastrofen och Abraham har en relation till Gud som väl ingen annan.
Det som Abraham ger prov på är en samtalsrelation till Gud. Abrahams samtal med Gud är ett förtroligt och ett jämbördigt samtal. Gud lyssnar på Abraham och Abraham lyssnar på Gud. På så sätt är denna förbön en urtyp för vad förbön överhuvudtaget är.
Vi minns berättelsen om hur Gud förstörde Sodom och Gomorra. Hur eld och svavel regnade ner över städerna. Och många gånger har man också spekulerat i vad det var för en förfärlig synd som gjorde att Gud gav dessa städer en sådan dom. Jag tror det är väsentligt att påpeka att det inte var fråga om homosexualitet.
Det finns en antydan i det som följer efter predikotexten. Hur männen kom till Sodom och hur Lot bjöd dem in i sitt hem och hur huset sedan omringades av männen i staden, alla utan undantag, unga och gamla. Och de begärde att Lot skulle överlämna sina gäster till dem för att de skulle våldta dem. Det framkommer också att de hade fått för sig att gästerna var ett hot mot dem och därför ville de förnedra dem. Det förekom att man förnedrade en man genom att våldta honom, göra honom till kvinna. Men var detta homosexualitet? Nej, ingalunda. Sodoms synd kan vara ogästvänlighet, främlingsförakt, högmod, men knappast homosexualitet.
Men det här är något som inte får stort utrymme i berättelsen. Det viktiga är att ha en sådan relation till Gud att vi kan samtala med Gud i förtroende och med ömsesidig respekt.
Amen.

1 kommentar:

Kalle af sa...

Denna predikan har fött ett stort antal kommentarer på Kyrkpressens bloggportal.